Trivsel och gemensamma ytor

Ett omfattande arbete är nedlagt på att ge området en enhetlig och trevlig karaktär. Alla boende kan hjälpas åt för att bevara trivseln och exteriören.

Tänk på dina grannar
Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Dämpa därför ljudet från exempelvis TV och musik framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tumregel kan vara att tiden när småbarn sover bör volym hållas nere.

Även ombyggnadsarbeten inom lägenheten som är störande gäller tider likande de Miljöförvaltningen har generellt i staden.

Trapphus

Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra vid brandutrymning och förhindra framkomlighet.

Levande balkong och uteplats

Mata inte fåglar
Tänk på att inte lägga ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterblecket. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar även mat, som sedan lockar råttor och möss till huset.  

Insynsskydd
För att göra balkongen eller uteplatsen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Principen som gäller alla är att de är svarta för att vi ska få ett så enhetligt intryck som möjligt.

Tänk på att markiserna endast kan fästas där det är förberett för detta, kontakta din styrelse för mer information. Det krävs beslut från styrelsen innan de sätts upp, läs mer i skötselinformationen som du hittar på bostadsrättsföreningens hemsida.

För uteplatserna på gården gäller att insynsskydd som är nedmonterbart får sättas upp. Träribborna som omger uteplatsen tillhör föreningen och måste vara tillgängligt för underhåll. 

Inglasning balkong

För att glasa in en balkong anlitar vi Lumon Göteborg. Föreningen har ett bygglov som gäller fram till 2023 för samtliga men innan det utförs måste den kontrollansvarige som är anlitad kontaktas så att de kontroller som behövs görs på rätt sätt. Varje medlem betalar en avgift för det. Kontakta Björn Larsen på Probicontrol.

Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i lägenheten ovanför.

Bostadsrättsföreningens markansvar
Din bostadsrättsförening ansvarar för gårdsytor, gångvägar och övrig mark inom fastigheten som föreningen äger, dvs utanför uteplatserna med rabatter osv.  

Snöröjning

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för Dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar skall Bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen på gårdsbjälklag som ingår i upplåtelsen.

Sopsugsanläggningen.

Samfällighetsföreningen svarar för drift och underhåll. Det är tyvärr ofta stopp i sopnedkastet, ställ aldrig soporna utanför med tanke på råttor och fåglar. Ring och fel anmäl till GUAB.

Utvändiga vatten- och avloppsanläggningar

Dagvattenledningar och brunnar kontrolleras av föreningen. Vatten- och spillvattenledningar kräver normalt ingen skötsel, men en årlig kontroll av brunnslock är lämpligt.

Föreningen är medlem i områdets Samfällighetsförening

Gemensamhetsanläggning
Att sköta om sitt bostadsområde är det bästa sättet att trivas och att öka bostadens värde. Vissa delar av området nyttjas av flera fastigheter, varför en gemensamhetsanläggning måste inrättas. 

Inrättningen sker vid en lantmäteriförrättning och gemensamhets­anläggningen kan omfatta exempelvis kör- och gångytor, belysning, grönytor, vatten- och avlopps­anläggningar, lekplatser, parkerings­platser och garage. Förvaltningen av dessa anläggningar sker enligt reglerna i lagen om förvaltning av samfälligheter och kan antingen ske genom delägar­förvaltning eller föreningsförvaltning. Förvaltas anläggningarna direkt av fastighetsägarna, dvs genom delägarförvaltning, måste dessa vara eniga om varje beslut som rör anläggningen.

Stämma och styrelse i Samfällighetsföreningen

Stämman är samfällighetsföreningens beslutande organ. Vid stämman deltar utsedda representanter från bostadsrättsföreningen. Normalt hålls stämman en gång per år, men extrastämma kan anordnas om särskilt behov uppstår. Protokoll ska föras över de beslut som fattas på stämman.

Samfällighetsföreningens styrelse, som utses vid stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsen har till uppgift att se till att befintlig anläggning förvaltas enligt anläggningsbeslutet, att föreningsstämma kommer till stånd och att föreningen i övrigt följer stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen.